Barilla


     Respekti për traditën, përkushtimi ndaj parimeve të hershme, vëmendja ndaj standarteve të cilësise së përberësve dhe produkteve të prodhuara, kombinuar me përdorimin e teknologjisë së përparuar, e bëjnë Barillën një ndër më të njohurat për përsosmërinë italiane.
Agna Group © 2011
| Site Map | Terms & Conditions | Careers | Contact